skip to Main Content
ga naar   Obase
Medezeggenschapsraad

Dit is een belangrijke commissie. Drie ouders en drie leerkrachten zijn lid. De medezeggenschapsraad overlegt met de directie over alle zaken die het belang van de school dienen, zoals o.a.:

• het vaststellen van vakanties en vrije dagen
• het kiezen van de lesmethoden voor de vakken
• het activiteitenplan, het formatiepan
• de groepsindeling en de hierbij behorende schooltijden

Via de medezeggenschapsraad kunt u uw stem laten horen en rechtstreeks invloed uitoefenen op de organisatie van de school en de inrichting van het onderwijs.

ONZE CONTACTGEGEVENS

Back To Top